بن‌بست حمل سلبی

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه - منطق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ارسطو در ارگانون، حمل را عین ایجاب دانسته است. ما حمل غیر ایجابی نداریم. سلب در ارگانون، سلب حمل است. هنگامی که مفهومی از شیئی سلب می‌شود، ما با یک حمل مواجه نیستیم. این مقاله در پی اثبات این نکته است که این عقیدة ارسطو به پارادوکس‌هایی خواهد انجامید که در متن منطق ارسطویی قابل پاسخ‌گویی نیستند. و در نهایت، نشان خواهیم داد که این عقیدة ارسطو یکسره نابه‌جاست و حمل سلبی، در حکم یک بن‌بست در منطق نیست، بلکه آن نیز امکان دارد. از آنجا که در این مقاله از قاعدة نقض محمول استفاده شده است، و ارسطو مشخصاً این قاعده را نمی‌پذیرد، برای دفاع از روش‌شناسی مقاله، این اعتقاد ارسطو تحلیل شده و نادرستی آن، نشان داده خواهد شد. در مجموع، مدعیات مقالة حاضر عبارت است از:
(1)حمل و ایجاب یکی نیستند، بلکه ما حمل سلبی نیز داریم.
(2) گزاره‌های موجبة معدوله، برخلاف عقیدة همة منطق‌دانان قدیم، در واقع ایجابی نیستند، بلکه سلبی‌اند.
(3)نقض محمول، قاعده‌ای صادق و قابل استفاده برای اهداف منطق قدیم است.
(4)قاعدة فرعیة، صادق اما ناقص است و شکل درست آن بدین قرار خواهد بود: «انتساب حکمی ایجابی یا سلبی بر چیزی، فرع بر ثبوت آن چیز است.»
به این ترتیب، هر نوع حمل، اعم از ایجابی یا سلبی، نمی‌تواند بر معدوم انجام گیرد و در نتیجه، گزاره‌های سالبه به انتفاء موضوع کاذبند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The deadlock of negative Predication.

نویسنده [English]

  • dariush Darvishi
چکیده [English]

.
In Organon, Aristotle treats predication exactly like affirmation. There exists no predication which is not affirmative. Negation in Organon is negation to the predication. When a quality is denied of an object, we are not faced with a kind of prediction. This paper attempts to prove that this Aristotelian view will lead to certain paradoxes which cannot be solved or answered through Aristotelian logic. However, finally, we prove that this Aristotelian notion is outright wrong and negative predication does not function like a deadlock in logic and it can be possible. Since, this article employs the method of Obversion and Aristotle defiantly rejects this method, to defend the methodology of this study, this Aristotelian view is analyzed and its falsity is displayed. In brief, the present article has the following claims:
1)- Predication and affirmation are not the same and negative predication also exists.
2)- Contrary to the views of almost all ancient logicians, Modified affirmative predicates are not really affirmative and they are negative.
3)- Obversion, is a true and usable method for the goals of old logic.
4)- Existential Import rule is true but incomplete, and its correct form can be as follows: "The attribution of a negative or affirmative judgment is subsidery to its proof." Therefore, any predication whether negative or affirmative cannot be operated on a non- existent entity and therefore negative Proposition with the Empty Subject are on the basis of their subjects false.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Predication
  • Negation, Affirmation, Negative term, Obsversion, Existential Import, Modified proposition, Negative with the Empty Subject, Aristotelian logic, Negation to contradictories