منطق‌های مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه زنجان

چکیده

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می‌شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می‌خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می‌کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر‌های بسیاری مشاهده می‌شود. برای نمونه، تقریر‌های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می‌توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می‌شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می‌آورد که صورت‌بندی محصورات چهار‌گانه در آن دو، متفاوت از صورت‌بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر‌های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق‌دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق‌ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق‌ها، برای هر یک از محصورات چهار‌گانه صورت‌بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Is Ancient Logic one logic?.

نویسنده [English]

  • asdollah fallahi
چکیده [English]

.
We know for logic two systems: the Ancient Logic and the Modern Logic, which are inconsistent in some points of view. In this paper, I want to see if Ancient Logic, versus Modern Logic, is really one logic, has one set of rules, and introduces one methodology. There are many disagreements on the number and the exact formulation of the valid rules of Ancient Predicate Logic. For instance, the various formulations of the Obversion and Contraposition (the congruent and the opposite) can be mentioned as evidence for the claim. Since Aristotle has not spoken of contraposition, it can be concluded that adding the two forms of contraposition to his logical rules provide us with two new logical systems, in which the formulations of the quantified propositions differ from that in Aristotle’s system. Also, since there have appeared different theories on Congruent Contraposition and the Obvertion between Muslim logicians, the number of the systems has reached the six. In this paper, introducing an exact definition for each of these systems, I present suitable formulations for the quantified propositions at the mentioned six systems.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Congruent Contraposition
  • Opposite Contraposition
  • Existential Import
  • Obversion
  • Quantified Predication