خوداستعلایی هوسرل و تأثیر بنیان‌های منطقی ذهن بر بیان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور

10.30465/lsj.2021.32449.1305

چکیده

«خود» یا «اگو» از جمله بنیان‌های تفکر فلسفی و روان‌شناختی است. غالباً فلاسفه و اندیش‌مندان شاغل در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی، بر چگونگی وجود آن، بحث‌های بسیار صورت داده‌اند. ادموند هوسرل، پدیدارشناس شناخته شده معاصر، «خود» را به عنوان «مرکز» افعال شناختی در نظر گرفته است. یکی از بنیادی‌ترین افعالی که برای «خود» منظور می‌کند، کنش و فعل گفتاری و نحوه کسب شناخت توسط آن است. به عبارت دیگر، «خود» محور و مرکز شناسایی است و ابزار ارتباطی او با جهان پیرامون، یعنی این مسأله که زبان و تحلیل‌های ذهنی چگونه می‌تواند در مسیر تکامل فرایند شناخت جهان و ابژه‌های پیرامون به او یاری رساند. طرح پدیدارشناسی استعلایی هوسرل، مبتنی بر آن است که با اپوخه کردن نگرش‌های طبیعی و پوزیتیویستی، به جای‌گاه مناسب و شایسته «خود» دست پیدا کند. به همین دلیل، با تکیه بر ساختار منطقی ذهن و سوبژکتیویته «اگو» در یک چارچوب استعلایی که بر جنبه التفاتی آگاهی اگو استوار است، به تحلیل نسبت آن با جهان پیرامون و «خود»های دیگر می‌پردازد. از این‌رو، یکی از ابزارهای ارتباطی «خود» که بیان و گفتار است را با نگرش استعلایی مورد توجه قرار داده می دهد. در این پژوهش، تلاش می‌کنیم، با تحلیل مفهوم «خود استعلایی» نزد هوسرل، چگونگی ارتباط گفتاری منطقی میان سوبژکتیویته اگو را با جهان پیرامون آن بررسی نمائیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Husserlian Transcendental Ego And Impact of Logical Fundation of mind on expression

نویسنده [English]

  • alireza faraji
assistant profesor of payamnoor university
چکیده [English]

»Self« or »Ego« is amongst basis of philosophical an psychological thought. Philosopher and thinker of Humanities sciences Frequently, treated a bout its quality and entity so much. Edmund husserl, The Famous phenomenologian in contemporary world believe that, the »Ego« is center of cog native acts. One of the basic act that imputation to Ego, is vocal an expressional acts, and condition of get on this things. namly, that is »Self« or »Ego« can conceived like basis and core of cognation and conceived like busis and core of cognation and comucational instrument of environmental world. In other words, language and subjective analysis can assist it to knowing the thing of world and completed process of knowledge or not. Project of Husserlian Transcendental phenomenology, try to achive it's proper place by »Epoche «of physical and positivistic thought. For this, he analysed the relation of »Ego« and mind in transcendental Framework based on intentional character of consciousness. For this one of my relational implement is expression and speech. That He looked transcendental. In this reaserch we attempt that by analysis concept of transcendental Ego. For Husserl, investigate logical and expressional relation between subjectivity of Ego and world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • transcendental Ego
  • intentionality
  • Logic
  • Mind
  • expression