موضوعات = مطالعات تطبیقی در منطق
تعداد مقالات: 6
1. نسبت ارزش شرطی لزومی و ارزش مقدم و تالی آن در منطق سینوی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-68

علی‌رضا دارابی


2. از دلیل افتراض تا معرّفی و حذف سور وجودی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-86

مهدی عظیمی


3. تمامیت منطق رواقی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-66

امین شاهوردی


5. فعل گفتاری نزد منطق‌دانان مسلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-99

احمد عبادی


6. تبارشناسی نسبت‌های چهارگانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-127

اسد‌الله فلاحی