نویسنده = داود حسینی
تعداد مقالات: 5
1. رواداری در نظریه ی ST

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-13

داود حسینی


2. ماینونگی‌گرایی وجهیِ ضدواقع‌گرا: اشیای ناکامل

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-40

بهنام ذوالقدر؛ داود حسینی


3. تعریف قضایای اولی از منظر محمدتقی مصباح یزدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-112

امیرحسین زادیوسفی؛ داود حسینی


4. منطق فازی، ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51

داود حسینی


5. ابهام و پارادوکس خرمن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-26

داود حسینی