نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تمامیت منطق رواقی، برخلاف تمامیت منطق گزاره‌ای جدید که از‌سوی منطق‌دانان معاصر پذیرفته شده موضوعی موردتشکیک‌ است. در این مقاله، پس از بررسی نظام‌های گوناگونی که پژوهش‌گران مختلف براساس گفتارهای منطق‌دانان رواقی بازسازی کرده‌اند، به تمامیت این نظام‌ها اشاره و نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این نظام‌های بازسازی‌شده نمی‌توانند معیارهای اساسی رواقیان دربارة استدلال‌های معتبر را برآورده سازند و براین‌اساس نمی‌توان تمامیت چنین نظام‌های بازسازی‌شده‌ای را به نظام منطقی مورد‌نظر رواقیان نسبت داد. درپایان، تمامیت منطق رواقی حتی به‌معنای فروکاهش همة استدلال‌های معتبرِ مورد‌نظر رواقیان به اثبات‌نشده‌ها نیز انکار و نشان داده می‌شود که رواقیان درکنار اثبات‌نشده‌ها و استدلال‌های فروکاستنی به اثبات‌نشده‌ها اعتبار برخی دیگر از استدلال‌ها را پذیرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Completeness of Stoic Logic

نویسنده [English]

  • Amin Shahverdi

PhD of Philosophy, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In spite of the completeness of modern propositional logic which is accepted by logicans, the compeletness of Stoic logic is a subject that is dubted. In this paper, aftet investigating various systems which are reconstructed by modern scholars for Stoic logic, the compeletness of these systems is studied and it is shown that these systems may not be satisfied Stoic standards for valid arguments. Therefore, it is wrong that the completeness of these systems is ascribed to Stoic logic. Finally, it is negated that Stoic logic is compeleted in this sense that all valid arguments may be reduced to “indemonstred”s and it is shown that in addition to “indemonstrated”s and arguments which may be reduced to “indemonstrated”s, There are some other arguments which are accepted by Stoics as valid

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stoic logic
  • “Indemonstrated”s
  • Themata
  • syllogism
  • Completeness
Alexander of Aphrodisias (2013), On Aristotle Prior, Analytics 1. 23-31, Trans. Ian Mueller, London: Bloomsbury Academic.
Bobzien, Susane (1996). “Stoic Syllogistic”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, C. C. W. Taylor (ed.), Vol. XIV, Oxford: Clarendon Press.
Bobzien, Susanne (2008). “Logic: The ‘Megarics’ and The Stoics. 1-7”, The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Keimpe Algra et al. (eds.), United Kingdom: Cambridge University Press.
Bochenski, I. M (1951). Ancient Formal Logic, North-Holland Publishing Company: Amsterdam.
Bonevac, Daniel and Josh Dever  (2012). “A History of the Connectivities”, Handbook of the History of Logic, Dov M. Gabbay et al. (eds.), Vol. 11, Amsterdam: Elsevier.
Egli, Urs (2012), “The Stoic Theory of Arguments”, Meaning, Use, and Interpretation of language, Rainer Bauerle et al. (eds.), Berlin, Walter de Gruyter.
Empiricus, Sextus (2005). Against the Logicians, Trans. Richard Bett, New York: Cambridge University Press.
Empiricus, Sextus (2007). Outlines of Scepticism, Trans. Julia Annas and Jonathan Barnes, New York: Cambridge University Press.
Kneale, William and Martha Kneale (1971). The Development of Logic, Oxford: Clarendonc Press.
Ierodiakonou, Katerina (2006). “Stoic Logic”, A Companion to Ancient Philosophy, Mary Louise Gill and Pierre Pellegrin (eds.), Singapore: Blackwell Publishing.
Laertius, Diogenes (1925). Lives of Eminent Philosophers, Trans. R. D Hicks, Vol. 2, Great Britain: The Loeb Classical Library.
Lukasiewicz, Jan (2005). “On the History of the Logic of Propositons”, Polish Logic: 1920-1939, Storrs McCall (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Mates, Benson (1961). Stoic Logic, Berkeley and LosAngeles: University of California Press.
Milne, Peter (1995). “On the Completeness of Non-Philonian Stoic Logic”, History and Philosophy of Logic, Vol. 16.
Mueller, Ian (1979). “The Completeness of Stoic Propositional Logic”, Notre Dame Journal of Formal Logic, Vol. 20, No. 1, 201-215.
O' Toole, Robert R. and Raymond. E Jennings (2004). “The Megarians and the Stoics”, Handbook of the History of Logic, Gabbay and Woods (eds.), Vol. 1, Amsterdam: Elsevier.
Van Dalen, Dirk (2008). Logic and Structure, Springer.