اهداف و چشم انداز نشریه: اهمیت پژوهش در حوزه منطق در ایران و لزوم انتشار مطالعات و بررسی های علمی- پژوهشی در این زمینه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر آن داشت تا با انتشار نشریه منطق پژوهی ،اولین مجله منطق به زبان فارسی را منتشر نماید تا در حوزه علم منطق گامی بزرگ بداشته شود و پژوهشگران این حوزه بتوانند از پژوهش های منطق توسط دیگر پژوهشگران آگاهی یابند