نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه –منطق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، له این امر استدلال خواهد شد که هگل متعهد به تریویالیسم است. در دهه‌های گذشته با توجه به رونق گرفتن بازخوانی فیلسوفان کلاسیک در محکمه‌ی منطق جدید، بازسازی هگل نیز از این جریان مستثنی نبوده است. گراهام پریست منطق‌دان و فیلسوف مطرح معاصر خوانشی فراسازگار از منطق هگل ارائه می‌دهد و سعی دارد نشان دهد فراسازگار دانستن نظام اندیشه‌ای هگل می‌تواند هم غنای اندیشه‌ی او را نشان دهد و هم می‌تواند منجر به دفاع موجهی از اندیشه‌های او در جامعه‌ی امروزه‌ی منطق شود. این خوانش پریست از هگل مخالفانی دارد که معتقدند خوانش فراسازگار از نظام منطقی هگل می‌تواند تردید آمیز باشد. در این مقاله من علاوه بر توضیح خوانش پریست و مطرح کردن نقدی به خوانش او از جانب مخالفانش، در انتها استدلال خواهم کرد که هگل را می‌توان یک تریویالیست دانست و نه فیلسوفی با درک فراسازگار از منطق‌. نیز به عنوان نکته‌ی نهایی مقاله استدلالی در دفاع از تریویالیزم را مطرح خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Hegel's Logic through the Modern Logic: Paraconsistency or Trivialism?

نویسنده [English]

 • Kasra Farsian

PhD student in Philosophy - Logic, Tarbiat Modares University.

چکیده [English]

In this paper, I will argue for this claim that Hegel's logic implies Trivialism. In recent decades among scholars, there is a special interest in rereading classic philosophers through the modern logic, also about Hegel this story is true. Graham Priest, a contemporary philosopher and logician, had claimed that we can find Hegel's logic in a paraconsistent way. More specifically, Priest said Hegel's logic is committed to Dialetheism. His claim has some opponents(such as Michela Bordignon) who say Hegel's being dialetheist has some requirements such as commitment to the third truth-value (Glutty value) and this is a dubious presupposition. Bordignon had claimed that in Hegel's logic, there is only one truth-value: true.

In three-part of this paper, I will report and criticize accounts of Priest and his opponents, then I will establish an argument for Hegel's being Trivialist, respectively. And finally, I will try to explain what Trivialism is and I will give a reason for defense of it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Hegel"
 • "Graham Priest"
 • "paraconsistent logic"
 • "Trivialism"
 • "Modern logic"
 •  

  • Hodjati, S., Farsian, K. (2019). Priest on dialetheism: examination of some of his motivations and arguments. Logical Studies, 10(2), -. doi: 10.30465/lsj.2019.5209
  • Althusser, L (1997). The Spectre of Hegel: Early Writings, ed. François Matheron; [Trans. G. M. Goshgarian], London: Verso.
  • Bordignon, M (2017). “Hegel: A Dialetheist? Truth and Contradiction in Hegel's Logic”, Hegel Bulletin 40 (2). Cambridge University Press: 198-214.
  • Graves, A. (1888). “Hegel’s Doctrine of contradiction”, The Journal of Speculative Philosophy, 22(1/2), 118-138. Retrieved December 9, 2020.
  • Hegel, G. W. F. (1880). Encyclopedia of the Philosophical Sciences, [Trans. W. Wallace], Oxford: Oxford University Press, 1975.
  • Hegel, G. W. F. (2010). The Science of Logic. Cambridge University Press.
  • Littmann, G (2004) “A Critique of Dialetheism.” PhD thesis: University of North Carolina at Chapel Hill.
  • Pippin, R (1978). “Hegel’s Metaphysics and the Problem of Contradiction” [“Hegel’s Metaphysics”], Journal of the History of Philosophy 16: 301–312.
  • Popper, K (1940). “What is Dialectic?”, Mind 49, 403-26.
  • Priest, G (1979). 'The Logic o f Paradox'. Journal o f Philosophical Logic 8, 219-241.
  • Priest, G (2006). In Contradiction (Second Edition), New York: Oxford University Press.
  • Priest, G. )1989(. ‘Dialectic and dialetheic’, Science and Society, 53, 388–415.
  • Quine, W.V.O (1981). Mathematical Logic. London: Harvard University Press.
  • Tanaka, K & Berto, F & Mares, E & Paoli, F (Editors) (2013). Paraconsistency: Logic and applications, Springer: DOI 10.1007/978-94-007-4438-7.