مدیر مسئول


غلامحسین مقدم حیدری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه علم و فناوری

سردبیر


غلامرضا ذکیانی دانشگاه علامه طباطبایی

منطق

اعضای هیات تحریریه


مهدی گلشنی استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

فیزیک

اعضای هیات تحریریه


یحیی یثربی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

  • yahyayasrebiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


شهرام پازوکی استاد فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

  • shpazoukihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد‌علی اژه‌ای دانشگاه اصفهان

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا ذکیانی دانشگاه علامه طباطبایی

منطق

اعضای هیات تحریریه


عبداله نصری استاد الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

الهیات

  • nasri_matu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین مقدم حیدری دانشیار فلسفه علم وفناوری پژوهشگاه علوم انستنی ومطالعات فرهنگی

فلسفه علم وفناوری

  • gmheidarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا منصوری دانشیار فلسفه علم وفناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  • mansouriihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسدالله فلاحی استاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه، منطق

  • falahiygmail.com

اعضای هیات تحریریه


لطف‌الله نبوی دانشگاه تربیت مدرس

منطق

مدیر داخلی


مهدی محمدی کارشناس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اندیشه سیاسی

  • mahdimohammadi19766gmail.com