نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

ارسطو در آناکاویک نخست، دفتر 2، فصل 25، گونه‌ای از استدلال، به نام اَپاگوگه، را پیش می‌نهد که ارسطوشناسان دربارۀ چیستی‌اش بسی اختلاف دارند. راس بر آن است که اَپاگوگه قیاس اکتشافیِ نیمه‌برهانی‌ـ‌نیمه‌جدلی، در قالب شکل اوّل، با نتیجه‌ای محتمل است که از ترکیب صغرایی محتمل‌تر با کبرایی یقینی به‌دست می‌آید. پِرس معتقد است که اَپاگوگه همان فرضیه‌ربایی یا ـ به تعبیر جدیدتر ـ استنتاج بهترین تبیین است. فارابی، امّا، بی‌آن‌که آشکارا دربارۀ اَپاگوگه بحث کند، برگردان عربیِ اِپاگوگه، یعنی «الاستقراء»، را جایگزین اَپاگوگه می‌کند، که الهام‌بخش این فرضیه است که اَپاگوگه تصحیف اِپاگوگه است. تحلیل ما نشان می‌دهد که تفسیرهای پِرس و فارابی، خود، فرضیه‌ربایی‌هایی هستند که با پذیرش مسئله‌زا بودنِ وضعیت فصل 25، فرضیه‌هایی برای تبیین آن پیش می‌نهند، مخالف با اصول اقتصاد و سازگاری. راس، اما، مسئله‌زا بودنِ وضعیت فصل 25 را، از بُن، نمی‌پذیرد و کار خود را ساده می‌کند. نظریۀ پِرس، در باب ریشۀ ارسطوییِ فرضیه‌ربایی، با مشکلات و دست‌کم دو رقیبی که دارد، به‌جدّ محلّ تردید خواهد بود؛ و این برای تاریخ منطق، تاریخ علم، و تاریخ فلسفۀ علم، می‌تواند مهم باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Aristotle's Apagoge

نویسنده [English]

  • Mahdi Azimi

چکیده [English]

In Priori Analytics, II. 25, Aristotle proposes a sort of reasoning called apagpge. Scholars differ about its translation, definition, and formulation. Ross believes that it is a semi-demonstrative, semi-dialectical first-figure syllogism, with a probable conclusion derived from a more probable minor premise and apodictic major premise, which is applicable as a method of discovery. Peirce holds that it is same as Abduction, or an anticipation of it. But Farabi, without any discussion about apagoge, put the Arabic translation of epagoge, i.e. induction, in the place of apagoge, which inspire the hypothesis that apagoge in Priori Analytics, II. 25 is distortion of epagoge. On my analysis, Peirce and Farabi’s interpretations both are abductions that, assuming strangeness of Priori Analytics, II. 25, propose explanatory hypotheses apposite to economy and consistency, while Ross rejects the assumption at all. Peirce’s theory on the Aristotelian origin of abduction, with its problems and alternatives, would be questionable; and this result may be important for the Histories of Logic and science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apagoge
  • probable syllogism
  • abduction
  • inference to best explanation
  • Peirce
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله (1428 ق)، الشفاء: المنطق: 4 القیاس، راجعه و قدّم له ابراهیم مدکور، به‌تحقیق سعید زاید، قم: منشورات ذوی القربی.
ارسطو (1378)، منطق ارسطو (اُرگانون)، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه.
أرسطو (1980)، منطق أرسطو، حققه و قدّم له عبدالرحمن بدوی، ثلاثة أجزاء، بیروت: دار القلم.
فارابی، ابونصر (1408 ق)، المنطقیّات للفارابی، حققه و قدّم له محمدتقی دانش‌پژوه، ثلاثة مجلّدات، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشی.
 
Burch, Robert (2014), “Charles Sanders Peirce”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 edition), Edward N. Zalta (ed.), 
<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/peirce/>.
Cook, Roy T. (2009), A Dictionary of Philosophical Logic, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Flόrez, Jorge Alejandro (2014), “Peirce’s Theory of the Origin of Abduction in Aristotle”, Transactions of the Charles S. Peirce Society, vol. 50, no. 2.
Niiniluoto, Ilkka (1999), “Defending Abduction”, Philosophy of Science, vol. 66, Supplement. Proceedings of the 1998 Biennial Meetings of the Philosophy of Science Association, Part I: Contributed Papers (Sep. 1999): S436-S451.
Peirce, Charles S. (1931–58), Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Charles Hartshorne, Paul Weiss, and Arthur Burks (eds.), 8 vols. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ross, W. D. (1957), Aristotle’s Prior and Posterior Analytics, A Revised Text with Introduction and Commentary, Oxford: Oxford University Press.
Smith, Robin (1989), Aristotle: Prior Analytics, English Translation with Introduction, Notes and Commentary, Cambridge: Hackett Publishing Company.