نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

دوحقیقت باوری(dialetheism) دیدگاهی است که می‌گوید برخی از تناقض‌های صادق وجود دارند. ازآنجایی‌که در منطق سنتی(ارسطوئی-کلاسیک) اصل امتناع تناقض(LNC) معتبر و برقرار است، این دیدگاه چالش‌ برانگیز است. در این مقاله سعی می‌شود که مسئله‌ی اساسیِ دوحقیقت باوری توضیح داده شود، و استدلال‌ها و انگیزه‌های گراهام پریست را در عدم پذیرش اصل امتناع تناقض و روی آوردن به منطق‌های فراسازگار بررسی شود. بنابر این، در بخش های پی در پی، سعی می کنیم وجودِ دوصدقه ها یا تناقض های صادق را در نظام های حقوقی، زبان طبیعی و زبان فرمال و جهان خارج نشان دهیم و دلایل پریست برای پذیرفتنِ آن ها و نقدِ وی از دیدگاه های رقیب را بیان کنیم. با انجام این کارها به نظر می رسد برای مان مشخص می شود به شرط آنکه نقضی بر استدلال های پریست وارد نباشد، دیدگاه پریست در پذیرشِ تناقض های صادق، می تواند پذیرفتنی یاشد.
واژگان کلیدی: دوحقیقت باوری، گراهام پریست، اصل امتناع تناقض، منطق فراسازگار

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Priest on dialetheism: examination of some of his motivations and arguments

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Ali Hodjati 1
  • Kasra Farsian 2

1 member of philosophy Dept.Tarbiat Modares University

2 M.A. student in Dept. of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Dialetheism is the view that some (and not all) contradictions are true. Since in classical logic the principle of impossibility of contradiction (the Law of Non-Contradiction, i.e., LNC) is widely accepted, the challenge between dialetheism and classical logic surely occurs. In this paper we have tried to explain the main problem of dialetheim and also examined Graham Priest’s arguments against LNC and his advocating to paraconsistent logic. Accordingly, Priest’s examples of dialetheic propositions in some systems such as Law, Natual and Formal Languages and Actual world are examined and criticized. The result is that if Priest’s argument be sound dialetheism may be acceptable.
Dialetheism is the view that some (and not all) contradictions are true. Since in classical logic the principle of impossibility of contradiction (the Law of Non-Contradiction, i.e., LNC) is widely accepted, the challenge between dialetheism and classical logic surely occurs. In this paper we have tried to explain the main problem of dialetheim and also examined Graham Priest’s arguments against LNC and his advocating to paraconsistent logic. Accordingly, Priest’s examples of dialetheic propositions in some systems such as Law, Natual and Formal Languages and Actual world are examined and criticized. The result is that if Priest’s argument be sound dialetheism may be acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialetheism
  • Priest
  • LNC
  • paraconsistent logic
معصومی، سعیده و حسن بیات (1396)، « بررسی و مقایسۀ خودارجاعی و گسترش‌پذیری نامتعین»، فلسفۀ تحلیلی، ش 31.
Anderson, A, R, and N. D. Belnap (1975), Entailment: the Logic of Relevance and Necessity, vol. 1, Princeton: Princeton University Press.
Chen, Bo (2016), “Against Williamson’s Arguments about Bivalence”, The Philosophical Forum, vol. 47, issue 3-4.
Gabbay, D. M. and F. Guenthner (2007), Handbook o f Philosophical Logic, vol. 14, second edition, Dordrecht: Springer press.
Nabavi, Lotfollah (2010), The Elements of Philosophical Logic, Second Edition, Tehran: Tarbiat Modares University Press.
Priest, G. (1979), “The Logic o f Paradox”, Journal of Philosophical Logic, vol. 8.
Priest, G (1984), “Semantic Closure”, Studia Logica, vol. 43, no. 1.
Priest, G (1998), “What Is So Bad about Contradictions”, The Journal of Philosophy, vol. 95, no. 8.
Priest, G. (2006), In Contradiction, Second Edition, New York: Oxford University Press.
Tarski, A. (1944), “The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 4, no. 3.
Tarski, A. (1983), Logic, Semantics, Metamathematics: Papers from 1923 to 1938, J. Corcoran (ed.), trans. J. H. W oodger, Second Edition, Indianapolis: Flackett.