نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

چکیده

در این مقاله به بررسی امکان سخن گفتن از هستی‌شناسی نزد ویتگنشتاین متقدم در تراکتاتوس (رساله‌ی فلسفی- منطقی) می‌پردازیم. در گام اول، خوانش‌های مختلف مفسران از بخش اول این کتاب، معروف به بخش جهان بررسی می شود و آراء موافق و مخالف با فرض وجود نگاه هستی‌شناختی در آن، بیان می‌شود. در گام بعدی، تلاش می‌شود با کنار هم قرار دادن گزاره‌های بخش اول کتاب و تحلیل آنها، فهم دقیق‌تری از مفهوم جهان و دیگر مقولات هستی‌شناختی در آن حاصل شود. با بررسی دو مفهوم اصلی کتاب یعنی امور واقع و ابژه‌ها، این مقاله به این نتیجه می‌رسد که برداشت‌های هستی‌شناختی و رئالیستی از تراکتاتوس به خطا رفته‌اند و آنچه به‌عنوان هستی‌شناسی در بخش اول این کتاب شناخته می‌شود، در حقیقت بحثی در منطق است. بنابراین آنچه به عنوان جهان در تراکتاتوس از آن سخن گفته می‌شود فضای منطقی و قلمرو اندیشه است و برخلاف برداشت اولیه جهان بالفعل و انضمامی مورد بحث ویتگنشتاین نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Logic against Ontology in Tractatus

نویسندگان [English]

  • Parisa Shakourzadeh 1
  • Abdurrazzaq Hesamifar 2

1 Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanity, Imam Khomeini International University

2 Department of Philosophy, Faculty of Literature and Humanity, Imam Khomeini International University

چکیده [English]

This article studies the possibility of talking about ontology in Wittgenstein’s Tractatus Logico- Philosophicus. In the first step, we will consider various earlier readings of the first part of book, so called the "world" part and we will examine the theories of advocates and opponents of this idea that tractatus includes some ontological views. In the next step, by analyzing and comparing the sentences of the first part of the book, we will try to gain an explicit understanding of the concept of world and other ostensibly ontological categories. After studying two prominent concepts of objects and facts, the findings of the inquiry suggest that the ontological and realistic readings of book are wrong and what they recognize as ontological part of the book, is actually a discussion about logic. ThusThe world in Tractatus is the logical space and the territory of thought, not our actual and concrete world as it seems initially.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Wittgenstein"
  • "Tractatus"
  • "world"
  • "logic"
  • "states of affairs"
  • "ontology"
انسکوم، جی. ئی. ام. (1396)، مقدمه‌ای بر تراکتاتوس ویتگنشتاین، ترجمۀ همایون کاکاسلطانی، تهران: گام نو.
فن، ک. ت. (1386)، مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، ترجمۀ کامران قره‌گزلی، تهران: نشر مرکز.
ماونس، هاوارد (1388)، درآمدی به رسالۀ ویتگنشتاین، ترجمۀ سهراب علوی‌نیا، تهران: طرح نو.
ویتگنشتاین، لودویگ (1369)، رسالۀ منطقی ـ فلسفی، ترجمۀ محمود عبادیان، تهران: جهاد دانشگاهی.
ویتگنشتاین، لودویگ (۱۳۷۱)، رسالۀ منطقی ـ فلسفی، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب ‌سلطانی، تهران: امیرکبیر.
ویتگنشتاین، لودویگ (۱۳۹۳)، رسالۀ منطقی ـ فلسفی، ترجمۀ و شرح سروش دباغ، تهران: هرمس. 
Bizarro, Sara (2010), “A Hertzian Interpretation of Wittgenstein’s Tractatus”, Source: Edios, no. 13.
Black, Max (1971), A Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Cambridge: Cambridge University Press.
Daniels, Charles B. and John Davidson (1973), “Ontology and Method in Wittgenstein’s Tractatus”, Noûs, vol. 7, no. 3.
Diamond, C. and J. Conant (2004), “On Reading the Tractatus Resolutely, Reply to Meredith Williams and Peter Sulivan”, in: Wittgenstein’s Lasting Significance, M. Klöbel and B. Weiss (eds.), London: Routledge 
Frascolla, Pasquale (2007), Understanding Wittgenstein’s Tractatus, London: Routledge.
Griffin, James (1964), Wittgenstein’s Logical Atomism, Oxford: Oxford University Press.
Hacker, Peter (1986), Insight and Illusion: Themes in the Philosophy of Wittgenstein, Oxford: Oxford University Press.
Hacker, Peter (2000), “Was He Trying to WhistleIt?” in: The new Wittgenstein, A. Cray and R. Reads (eds.), London: Routledge. 
Hacker, P. M. S and G. P. Baker (2005), Wittgenstein: Understanding and Meaning: An Analytical commentary on the Philosophical investigation, vol. 1, Oxford: Blacckwell.
Hutto, D. D. (2006), Wittgenstein and the End of Philosophy: Neither Theory nor Therapy, New York: Palgrave MacMillan.
Kang, Jinho (2007), The Early Wittgenstein on Logic and Mtaphysics, 강진호
Keyt, David (1963), “Wittgenstein’s Notion of an Object”, The Philosophical Quarterly, vol. 13, no. 50.
Keyt, David (1965), “A New Interpretation of the Tractatus Examined”, The Philosophical Review, vol. 74, no. 2.
Ludwig, Jan (1976), “Substance and Simple Objects in Tractatus 2.02 ff”, Philosophical Studies, vol. 29, no. 5.
McGinn, Marie (2009), Elucidating the Tractatus, Wittgenstein’s Early Philosophy of Logic and Language, Oxford: Oxford University Press.
McGinn, Marie (1999), “Between Metaphysics and Nonsense: Elucidation in Wittgenstein’s Tractatus”, The Philosophical Quarterly, vol. 49, no. 197.
Morris, Michael (2008), Wittgenstein and Tractatus, London: Routledge.
Malcolm, Norman (1980), Wittgenstein: Nothing Is Hidden, Oxford: Blackwell. 
Malcolm, Norman (1985), Ludwig Wittgenstein, A Memoir, Oxford: Oxford University Press.
Nordman, Alfred (2005), Wittgenstein’s Tractatus: An Introduction, Newcastle: Cambridge University Press.
Pears, David (1987), The False Prison, A Study of the Development of Wittgenstein’s Philosophy, vol.1, Oxford: Oxford University Press.
Pitcher, George (1964), The Philosophy of Wittgenstein, New Jersey: Prentice Hall.
Russell, Bertrand (1956), Logic and Knowledge: Essays 1901-1950, Robert Charles Marsh (ed.), New York: Capricorn Books.  
Sluga, H. and D. Stern (1996), Cambridge Companion to Wittgenstein, Newcastle: Cambridge University Press.
Suzko, Roman (1968), “Ontology in the Tractatus of Wittgenstein”, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. IX, no.1.
Wittgenstein, Ludwig (1922), TractatusLogico-Philosophicus, trans. C. K. Ogden and I. A. Richards, London: Routledge and Kegan Paul.
Wittgenstein, Ludwig (1961), TractatusLogico-Philosophicus, trans. D. F. Pears and B. F. McGuinness, London: Routledge and Kegan Paul.
Wittgenstein, Ludwig (1980), Philosophical Remarks, Chicago: University of Chicago Press.
White, Roger M. (2006), Wittgenstein’s TractatusLogico-Philosophicus: A Reader Guide, London: Continuum.
Weissman, David (1967), “Ontology in the Tractatus”, Philosophy and PenomenologyReaserch, vol. 27, no.4.