نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری تخصصی منطق فلسفی، دانشکده علوم انسانی، گروه فلسفه، حکمت ومنطق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله برای اصل‌بندی تمام ضرب‌های قیاس‌های ارسطویی به علاوه اصل «هر الف الف است» و قواعد دوطرفه‌ی نقض محمول سالبه‌ها، یک سیستم اصل موضوعی غیرکلاسیک معرفی شد. این سیستم تنها شامل ۲ تعریف، ۲ اصل، ۱ قاعده‌ی یک مقدمه‌ای و ضرب‌های Barbara و Datisi است. با افزودن نقض گزاره‌ای درجه اول به این سیستم، اثبات کردیم که مربع تقابل بدون استفاده از بسیاری از قواعد منطق کلاسیک (از جمله حذف نقض مضاعف) برقرار است.
سپس نشان دادیم که منطق گزاره‌های زیرساختاری SLe برای قیاس‌های ارسطویی کافی است. همچنین بر پایه‌ی IFLe مربع تقابل، قواعد عکس و قواعد نقض در منطق مظفر به طور کامل ثابت می‌شوند. برای این منظور از منطق مرتبه اول یک موضعی دقیقاً با همان دستگاه استنتاجی استاندارد سورها در منطق کلاسیک به علاوه اصول «بعضی الف الف است» و «بعضی غیرالف غیرالف است» بهره بردیم. در نهایت، برای نشان دادن عدم تعهد وجودی نسبت به نام‌های عام در منطق حملی با همان تعبیر وجودی از سورها و ترجمه‌ی استاندارد محصورات اربعه از منطق چهار-ارزشی ربط-کلاسیک قوی KR4‌ استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-classical Comparative Logic I: Standard Categorical Logic – from SLe to IFLe

نویسندگان [English]

  • Amer Amikhteh 1
  • Seyyed Ahmad Mirsanei 2

1 Tarbiat Modares University

2 Master of Modern Logic (Classical, extended and non-classical logic), Traditional logic, Comparative Logic, Philosophy and Critical Thinking at Mofid university, Sadra University and Payame Noor (Qom and Tehran)

چکیده [English]

In this paper, a non-classical axiomatic system was introduced to classify all moods of Aristotelian syllogisms, in addition to the axiom "Every a is an a" and the bilateral rules of obversion of E and O propositions. This system consists of only 2 definitions, 2 axioms, 1 rule of a premise, and moods of Barbara and Datisi. By adding first-degree propositional negation to this system, we prove that the square of opposition holds without using many of the other rules of classical logic (including double negation elimination).
We then show that the Propositional Substructural Logic SLe is the best logic to study Aristotelian Syllogisms. Also, based on the IFLe square of opposition, the rules of conversation and the rules of negation are completely proved in Muzaffar's logic. For this purpose, we used the monadic first-order logic with the same standard deductive apparatus of quantifiers in classical logic, plus the axioms of "some a is an a" and "some not-a is a not-a". Finally, to show that there is no existential commitment to general terms in categorical logic, the Strong Four-Valued Relevant-classical Logic KR4 was used. With the same existential interpretation of the quantifiers and the standard translation of the quarter quantified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Categorical logic
  • Aristotelian syllogism
  • Non-classical logic
  • Substructural logic
  • Axiomatic method
Cintula, Petr, and Carles Noguera. 2010. “Implicational (Semilinear) Logics I: A New Hierarchy.” Archive for Mathematical Logic 49 (4): 417–46. https://doi.org/10.1007/s00153-010-0178-7.
Galatos, Nikolaos, Peter Jipsen, Tomasz Kowalski, and Hiroakira Ono. 2007. Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics. Vol. 151. Elsevier.
Galatos, Nikolaos, and Hiroakira Ono. 2010. “Cut Elimination and Strong Separation for Substructural Logics: An Algebraic Approach.” Annals of Pure and Applied Logic 161 (9): 1097–1133. https://doi.org/10.1016/j.apal.2010.01.003.
Kulicki, Piotr. 2020. “Aristotle’s Syllogistic as a Deductive System.” Axioms 9 (2): 56. https://doi.org/10.3390/AXIOMS9020056.
Lukasiewicz, J. 1957. Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. 2nd ed. Oxford University Press. https://books.google.com/books?id=6PWXyQEACAAJ.
حیدری, داود. 1389. “نظریة قیاس ارسطویی از دیدگاه لوکاسیه‌ویچ.” مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز 4 (216): 129. https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_360.html.
فلاحی, اسدالله. 1387. “قاعدة فرعیه در منطق جدید،گزارشی انتقادی از نزاع پنجاه سالة منطق قدیم و جدید دربارة پیش‌فرض وجودی در ایران.” آینه معرفت, no. 15: 4166.
———. 1389. “منطق‌های مبتنی بر عکس نقیض و نقض محمول.” منطق‌پژوهی ۱ (۱): ۱۱۳-۱۴۲.
———. 1391. آشنایی با منطق ربط. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
نبوی, لطف الله. 1376. “منطق حملی بر اساس ضرب Ferio.” مدرس علوم انسانی, no. 5.
———. 1385. تراز اندیشه. تهران: انتشارات بصیرت.