نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

10.30465/lsj.2021.36487.1366

چکیده

از زمانی که منطق کوانتومی توسط فیزیکدان‌ها ارائه شد این منطق به نحوی در نسبت با مکانیک کوانتومی و تجربیات حاصل از آن شکل گرفت. درواقع مکانیک کوانتومی و تجربیات حاصل از آن تأییدی برای این منطق در نظر گرفته‌شده است.
یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های مکانیک کوانتومی اصل عدم قطعیت است که آموزه‌ای برای رد بخش‌پذیری در منطق کوانتومی می‌باشد. از سوی دیگر EPR نیز به‌عنوان آموزه‌ای برای رد مکانیک کوانتومی استاندارد ارائه‌شده است. حال آیا در صورت رد مکانیک کوانتومی با EPR، منطق کوانتومی هم زیر سؤال می‌رود؟
در این مقاله به دنبال آن هستیم که نشان دهیم اصل عدم قطعیت، اصل بخش‌پذیری را رد می‌کند و نظریه متغیر‌های پنهآن‌که به دنبال پارادوکس EPR می‌آید هم به‌عنوان یک نظریه رقیب، حتی در صورت رد مکانیک کوانتومی استاندارد، منطق کوانتومی را رد نمی‌کند. نتیجه چنین امری این است که عملاً منطق کوانتومی مستقل از مکانیک کوانتومی کارآمد است و ممکن است در حوزه‌هایی به‌جز مکانیک کوانتومی هم به کارآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rejection of divisibility principle in quantum logic with respect to uncertainty principle and EPR paradox

نویسنده [English]

  • Seyed mahdi Mohammadi

دانشجو

چکیده [English]

From the time physicists have proposed the quantum logic, this logic is formed somehow in relation with quantum mechanics and experiences based on it. In fact, quantum mechanics and experiences gained from it assumed an approval to this logic.
One of the highlights of the quantum mechanics, is uncertainty principle, which is a doctrine to reject the divisibility in quantum logic. Also EPR is assumed as a doctrine to reject the quantum mechanics. In the case of rejection of quantum mechanics, does the quantum logic also be questioned?
In this paper it is shown that the uncertainty principle is rejecting the divisibility principle and EPR
The aim of this study is to show that the uncertainty principal rejects divisibility principal, and hidden-variable theory which comes after EPR paradox, known as a rival theory, (even in the case of rejection of standard quantum mechanics) doesn’t reject the quantum logic. The outcome of this is that in practice quantum logic is independent of quantum mechanics, and it might be applied in areas other than quantum mechanics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantum Mechanics
  • quantum logic
  • uncertainty principle
  • EPR paradox
  • principle of distributivity
  • hidden variable theory