نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30465/lsj.2021.36900.1372

چکیده

در اکثر زبان‌های طبیعی اسم‌های عام به دو رده‌ی شمار و ناشمار تقسیم می‌شوند. میان این دو رده از اسم‌ها هم تمایز نحوی برقرار است و هم تمایز سمنتیکی. در این میان اما یک تمایز نحوی بارزتر از دیگران است: اسم‌های شمار می‌توانند با معرّف‌های عددی همراه شوند. برای مثال، در زبان فارسی می‌توان از «دو دلفین» یا «سه درخت» سخن گفت، اما واژه‌هایی همچون «برنز» یا «آب» را نمی‌توان بدین‌سان شمرد. در سویه‌ی سمنتیکی، بنابر تفسیر شیئی، یک شیء متفرد—یعنی یک دلفین—می‌تواند جمله‌ی «x دلفین است» را صادق گرداند. اما—دست‌کم در اغلب موارد—جمله‌ی «x آب است» را یک شیء متفرد صادق نمی‌کند، بلکه «جمعی» از ذرّه‌ها، قطره‌ها، مولکول‌ها و به‌مانند‌آن است که چنین نقشی را برعهده دارند. پرسش محوری این است که سرشت این «جمع» چیست: آیا این «جمع» یک مجموعه‌ی انتزاعی است یا یک کل انضمامی متشکل از اجزاء؟ براین‌اساس، دو رویکرد مبتنی بر نظریه‌ی مجموعه و پارشناسی (نظریه‌ی جزء و کل) وجود خواهد داشت. در نوشتار کنونی نخست دشواری‌های پیش‌روی هر دو رویکرد را بررسی کرده‌ایم و سپس نشان داده‌ایم که رویکرد مبتنی بر پارشناسی با قدری جرح‌و‌تعدیل می‌تواند از پس چالش‌های پیش‌رو برآید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Semantics of Concrete Mass Terms

نویسنده [English]

  • Mohsen Shabani Samghabadi

Department of philosophy, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Common nouns, in most natural languages, are divided into two categories: Count nouns and mass/noncount nouns. There are both syntactical and semantical distinctions between mass terms and count terms. However, among these distinctions, a syntactical distinction is the most obvious. Mass nouns are modified by numerals. For example, in English, we can talk about “two dolphins” or “three trees.” but we can not speak about “bronze” and “water” in this way. On the semantic side, according to objectual interpretation, an individual object—a dolphin— can satisfy “x is a dolphin.” But an individual object can not satisfy “x is water.” At least in most times, a collection of particles, drops, molecules —and so on—can satisfy that sentence. A central question here is that what is the nature of this “collection”? Is this collection an abstract set or a concrete mereological fusion? Accordingly, there are two approaches based on set theory and mereology. First, in this paper, I considered challenges faced by these two approaches, then I showed that the mereological-based approach with some modifications would overcome these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantics of natural language
  • Count nouns
  • Concrete mass nouns
  • Mereology
  • Set theory
Bunt, H. C., 1985, Mass terms and model-theoretic semantics, Cambridge : Cambridge University Press.
 
Burge, T., 1972, “Truth and mass terms”, Journal of Philosophy, 69: 263–282.
 
Casati, R. and Varzi, A. C., 1999, Parts and Places: The Structures of Spatial Representation, Cambridge (MA): MIT Press.
 
Goodman, N., 1951, The Structure of Appearance, Cambridge (MA): Harvard University Press (3rd ed. Dordrecht: Reidel, 1977).
                                                                                                                                                        
Jespersen, Otto, 1924, Philosophy of Grammar, Routledge.
 
Leśniewski, S., 1916, Podstawy ogólnej teoryi mnogości. I, Moskow: Prace Polskiego Koła Naukowego w Moskwie, Sekcya matematyczno-przyrodnicza; Eng. trans. by D. I. Barnett: ‘Foundations of the General Theory of Sets. I’, in S. Leśniewski, Collected Works (ed. by S. J. Surma et al.), Dordrecht: Kluwer, 1992, Vol. 1, pp. 129–173.
 
Lewis, D. K., 1991, Parts of Classes, Oxford: Blackwell.
 
McKay, Thomas, 2006, Plural Predication, Oxford: Oxford University Press.     
 
Montague, R., 1973, “The proper treatment of mass terms in English”, reprinted in F.J. Pelletier (ed.) 1979, 137–166.
 
Moravcsik, J., 1973, “Mass terms in English”, in J. Hintikka, P. Suppes, and J.M.E. Moravcsik (eds.), Approaches to natural language, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 263–285.
 
Nicolas, David, "The Logic of Mass Expressions", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/logic-massexpress/>.
Oliver, Alex and Timothy Smiley, 2013, Plural Logic, Oxford University Press.
 
Pelletier, J. F. & L. Schubert, 2003, “Mass expressions”, in D. Gabbay and F. Guenthner (eds.), Handbook of philosophical logic (Volume 10), 2nd edition, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 249–336.
                                                                                                                                                                                       
Pontow, C .Schubert, R. 2006, “A Mathematical Analysis of Theories of Parthood”, Data &Knowledge Engineering 59: 107-138.
 
Quine, W. V. O., 1960, Word and object, Cambridge, MA: MIT Press.
 
Trask, R.L., 2003, Language: The Basics, Taylor and Francis.                 
 
Tsai, Hsing–Chien .2005 ,The Logic and Metaphysics of Part-Whole relations, Ph.D thesis,Columbia University.
 
Varzi, Achille, "Mereology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/mereology/>.
 
Winston, E, Morton (and et al). 1987, “A Taxonomy of Part-Whole Relations”, COGNITIVE SCIENCE 11 , PP417-444.