نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شیراز

چکیده

کلی و جزیی از قبیل مسایلی است که در فلسفه و منطق به بحث گذاشته می‌شود. از آنجا که مرزبندی علوم از طریق تعیین موضوعات آنها صورت می‌پذیرد تا از تداخل مسایل پرهیز و محدوده هر علم مشخص شود، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا بحث از کلی و جزیی در دو علم منطق و فلسفه مورد بررسی قرار داده می-شود؟ نوشتار حاضر در پی یافتن وجه تمایز این بحث در این دوگستره علمی است. با مطالعه سیر تاریخی و استفاده از روش تحلیلی این نتیجه حاصل می‌شود که از ابتدای شکل گیری این بحث در نظام فکری ارسطو، میان متافیزیک و منطق وی تمایز معناداری به چشم نمی‌خورد. حکمای مسلمان از جمله ابن سینا گرچه در مقام شرح آثار ارسطو ابتدا به شیوه وی عمل کردند، اما در ادامه برخی از مباحث از جمله مقولات که کلیات خمس به منزله مدخل آن بود را خارج از وظیفه منطق دانستند. از طرفی کلیات خمس به دلیل کارایی در مبحث تصورات و تعاریف، از مسایل گریز ناپذیر در منطق است. در باب مقسم کلیات پنجگانه نیز در میان صاحبنظران اختلافاتی دیده می‌شود که نشانگر تداخل مساله مورد نظر در دو حوزه فلسفه و منطق است. برخی دیدگاهها در وجه تمایز این بحث در دو حیطه مذکور، اعتبار و حیثیات مختلف را مطرح ساخته‌ و برخی نیز بحث وجودشناختی کلیات را به فلسفه و بررسی احکام آن را به حوزه منطق محول کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of logic and philosophy in Universal and Partial topics

نویسنده [English]

  • Abdolali Shokr

Faculty member, Department of Islamic Philosophy and Theology, Shiraz University

چکیده [English]

It is a universal and partial of the issues discussed in philosophy and logic. Whereas, in order to avoid intermingle the issues of each science, their boundaries are Located through their subjects; The question arises why in both the sciences of logic and philosophy, both universal and partial are discussed? The present article seeks to find the distinguishing feature of this discussion in this scientific field. By studying the historical course and using the analytical method, it is concluded that from the beginning of the formation of this discussion in Aristotle's system of thought, there is no significant difference between his metaphysics and logic. Muslim philosophers, including Ibn Sina, although at first acting in the method of Aristotle as a commentator, later considered some issues, such as the categories in which the Five Universals as an entry of categories, to be outside the scope of the science of logic. On the other hand, the discussion of the Five Universals is one of the inevitable issues in logic due to the need for it in the subject of notions and definitions. There are also differences of opinion among philosophers regarding the source of division of the five generalities, which indicates the intermingle of the issues in philosophy and logic. Some views, in distinguishing this discussion in the two mentioned areas, have proposed different considerations and modes, and some have relegated the ontological discussion of generalities to philosophy and the study of its rules to the field of logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universal and Partial
  • Five Universals
  • natural universal
  • categories
آرام، احمد (1352). «ترجمه ایساغوجی فرفریوس»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال بیستم، شماره11(81)،  تهران، صص1-36.
ابن سینا (1411ق). التعلیقات، محقق: عبد الرحمن بدوى، چاپ دوم، ‏بیروت: مکتبة الاعلام الاسلامى‏.
ابن سینا (1992م). الاشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین طوسی، تحقیق: سلیمان دنیا، ج1، بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر و التوزیع.
ابن سینا (1379ش). النجاة من الغرق فى بحر الضلالات، مقدمه و تصحیح: محمد تقى دانش پژوه‏، چاپ دوم،‏‏ تهران: ‏انتشارات دانشگاه تهران‏.
ابن سینا (1404ق). ‏الشفاء، تحقیق: سعید زاید و...، قم:‏ مکتبة آیة الله المرعشى.‏
ارسطو (1378ش). منطق ارسطو(ارگانون)، ترجمه: میر شمس الدین ادیب سلطانی، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات نگاه.
ارسطو (1379ش). متافیزیک(مابعدالطبیعه)، ترجمه: شرف الدین خراسانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات حکمت.
جرجانى، سیدشریف على بن محمد‏ (1370ش). کتاب التعریفات‏، چاپ چهارم، تهران:‏ ناصر خسرو.
جوادی آملی، عبدالله (1375ش). رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، تنظیم و تدوین حمید پارسا نیا، ج 1 و 2، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله (1376ش). رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه)، تنظیم و تدوین حمید پارسا نیا، ج 6، چاپ اول، قم: مرکز نشر اسراء.
حاج حسینی، مرتضی و فهیمه رفیعی (1393ش). «مطالعه تطبیقی در مورد کلی و جایگاه آن در منطق ارسطو، فرفریوس و ابن سینا»، پژوهش های علوم انسانی نقش جهان، سال هشتم، دوره جدید سال اول، شماره 2 صص55-80.
دهخدا، علی اکبر (1373ش). لغت نامه دهخدا، ج11، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
طوسی، خواجه نصیرالدین (1367ش). اساس­الاقتباس، مصحح: مدرس رضوی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طوسی، خواجه نصیرالدین (1992م). شرح الاشارات و التنبیهات (در: الاشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین طوسی)، تحقیق: سلیمان دنیا، ج1، بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر و التوزیع.
فارابی، ابونصر (1408ق). المنطقیات للفارابى،‏ تحقیق و مقدمه: محمد تقى دانش پژوه، ‏ج1، چاپ اول،‏ قم:‏ مکتبة آیة اللّه المرعشى‏.
فارابی، ابونصر (بی تا). عیون المسایل، نسخه خطی مجلس شورای اسلامی، شماره 2/1924.
فانى اصفهانى، على (1401ق). ‏آراء حول مبحث الألفاظ فی علم الأصول‏، چاپ اول، قم: رضا مظاهری‏.‏
رازی، فخرالدین محمدبن عمر (1381ش). منطق الملخص، مقدمه، تصحیح و تعلیقه: احد فرامرز قراملکی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
فرامرز قراملکی، احد (1373ش). «الاشارات و التنبیهات سرآغاز منطق نگاری دو بخشی»، آیینه پژوهش، ش 24،  ص38-50.
فرامرز قراملکی، احد (1391ش). جستار در میراث منطق دانان مسلمان، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کاپلستون، فردریک (1368ش). تاریخ فلسفه، ج1، ترجمه: سیدجلال الدین مجتبوی، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش.
ماکوولسکی، آلکساندر اوسیپوویچ (1366ش). تاریخ منطق، ترجمه: فریدون شایان، چاپ دوم، تهران: سد پیشرو.
مصباح یزدی، محمدتقی (1366ش). آموزش فلسفه، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
ملاصدرا (1990م). الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج 3، چاپ چهارم، بیروت: دار احیاء التراث العربی
ملاصدرا (بی تا). الحاشیة على الهیات الشفاء، قم:‏ انتشارات بیدار.