نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

فرضیه وحدت ذهن زیربنای اساسی اغلب منطق های معرفتی، نظریه های تصمیم و بیشتر نظریه های عقلانیت به شمار می آید. بر اساس این فرضیه در هر زمان معیّن t دو اصل سازگاری و بستار بر مجمموعه باورهای هر فرد حاکم است. از سوی دیگر هم در سطح زندگی روزمره و هم در سطح برخی منطق های خاص، دو اصل سازگاری و بستار به کرّات نقض می شوند. آموزه ذهن قطعه بندی شده در پی تبیین این مساله است که چگونه در عین مجاز دانستن نقض سازگاری و بستار در مواردی، ذهن قادر است در موارد دیگر با حفظ این دو اصل استدلال، قضاوت و نتیجه گیری کند. در این مقاله پس از برشمردن انگیزه های افراد برای پذیرش فرضیه وحدت ذهن، ابتدا آموزه ذهن قطعه بندی شده معرفی و تدقیق می شود و سپس توضیح داده می شود که این آموزه چگونه می تواند مشکلات ناسازگاری و بستار را برای یکی از مهم ترین نظریه های مربوط به محتوای باور یعنی نظریه جهان های ممکن حل کند. در پایان آموزه قطعه بندی ذهن در دو سطح نقد می شود. در سطح اول نشان داده می شود که آموزه قطعه بندی ذهن ایده تازه ای نیست و برخی مقولات شناخته شده در معرفت شناسی باور می توانند کارکردهای آن را محقق کنند. در سطح دوم به برخی نتایج نامعقول این آموزه درباره رابطه میان معرفت شناسی و فلسفه کنش اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Doctrine of Fragmented Mind for Solving the Problems of Inconsistency and Closure and its Criticism

چکیده [English]

The assumption of the unity of mind is the basic foundation for most kinds of epistemic logic, decision theories, and theories of rationality. According to this hypothesis, at any given time t, the two principles of consistency and closure govern the set of beliefs of each person. On the other hand, both at the level of daily life and some kinds of logic as well, these two principles are repeatedly violated. The doctrine of fragmented mind seeks to explain how the mind can reason, judge, and draw conclusions in many cases relying on the two principles while allowing the violation of consistency and closure in some other cases. In this article, after mentioning the motivations of people to accept the hypothesis of unity, the doctrine of fragmented mind is introduced and clarified, and then it is explained how this doctrine can solve the problems of inconsistency and closure for one of the most important theories of content, namely the theory possible worlds. In the end, the doctrine of the fragmented mind is criticized on two levels. In the first level, it is shown that the doctrine of the fragmented mind is not a new idea and so it can be replaced by some known concepts in the epistemology of belief. In the second level, it is argued that some implausible consequences concerning the relationship between epistemology and philosophy of action result from the doctrine of the fragmented mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the doctrine of fragmented mind
  • inconsistency
  • closure
  • possible world theory
  • unity of mind