منطق قدیم
ارسطو و دوگانۀ کلّی‌ـ‌جزئی

مهدی عظیمی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30465/lsj.2024.48173.1461

چکیده
  ارسطو از «کلّی» تعریفی به دست می‌دهد که یان لوکاشویچ آن را، به دلیلِ در بر نگرفتنِ کلّی‌های تهی، غیر جامع می‌داند. افزون بر این، تعریفی که ارسطو از جزئی به دست می‌دهد به دو شیوه قابل فهم است: (1) جزئی تنها بر یک چیز حمل پذیر است، (2) جزئی حمل ناپذیر است. این برداشتِ دوگانه، که در سخنان شارحان ارسطو نیز با بسامد زیادی تکرار می شوند، ...  بیشتر

آیا لزومی جزئی و شرطی اتفاقی متمایزند؟

اسد‌الله فلاحی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 213-248

https://doi.org/10.30465/lsj.2019.4493

چکیده
  یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های منطق قدیم در مورد شرطی لزومی، بحث سور جزیی است. هرچند ابن‌سینا برای بحث از سورهای جزئی در شرطی‌های لزومی، ابتدا، به بحث سور جزئی در حملیات و به تقسیمات آن پرداخته اما در ظاهر به نظر می‌رسد که بحث او در حملیات و شرطیات در تضاد با هم است و تشبیه و تمثیل به کار رفته ذهن را بیشتر از آن که هدایت کند گمراه می‌کند. ...  بیشتر