نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

منطق ابزار اصلاح اندیشه و معیار سنجش فکر است و به اقتضای معیار بودن باید از وضوح و روشنی کافی برای اصلاح پیچیدگی و انحراف فکر برخوردار باشد، نامگذاری و تعیین اصطلاحات از مبادی تصوری هر علم بوده و بیش از بقیه مباحث به این وضوح نیازمند است. با این وجود گاه به دلایلی این ابزار در مقام تبیین و تفهیم قواعد و ساختار های منطقی به ابهام و اجمال گراییده است، تسمیه موجهات مرکبه از آن جمله است که به تبع نامگذاری موجهات بسیطه در مقام تعلیم منطق، گرفتار این اغلاق و ابهام شده است. در حالت طبیعی موجهات سنتی با بی رغبتی منطق آموزان مواجه است، استفاده از الفاظ غریب و شیوه نامگذاری مبهم در مقام آموزش، به بی میلی بیشتر در این حوزه دامن زده، اشتیاق منطق آموز را به ادامه بحث در موجهات کاهش داده و به انزوای بیشتر موجهات در حوزه های درسی منطق سنتی خواهد انجامید. بنابر این، مساله تحقیق این است که چه انتقادی بر شیوه منطق سنتی در نامگذاری موجهات مرکبه وارد است؟ چگونه می توان نامگذاری موجهات را تسهیل و از این رهگذر به آموزش موجهات در منطق سنتی کمک کرد؟ در این مقاله به روش تحلیلی به نقد و بررسی نامگذاری موجهات مرکیه پرداخته و با استفاده از اسامی همگون و مناسب در نامگذاری موجهات مرکب، شیوه ای آسان برای نامگذاری موجهات پیشنهاد کرده ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical analysis and facilitation of naming modal proposition in traditional logic

نویسنده [English]

  • GHOLAMALI MOGHADDAM

Assistant Professor of Razavi University of Islamic Sciences

چکیده [English]

Logic is considered a Criterion of thought correction, and in order to be a criterion, it must have sufficient clarity to correct thought. Naming and defining are imaginary principles of science and need this clarity more than other topics. The naming of modal proposition in traditional logic is less committed to this principle and has been exaggerated and ambiguous. Naturally, modal proposition in traditional logic is met with reluctance by logic students. The use of strange words and vague naming methods in the position of education, leads to more reluctance in this area. This method will reduce the logic learner's desire to continue the discussion in traditional modal and will lead to its seclusion in traditional logic. So, the research question is: what is the critique of the traditional modal Logic method in naming modal proposition? And how can we change this method to make it easier to teach logic? In this article - analytically - we have criticized the naming method of modal proposition in traditional modal Logic. And we have shown how we can use proper names in naming modal propositions. This way, reduced the difficulty of naming modal propositions in traditional modal Logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modal Logic
  • naming modal proposition
  • composed modal
  • Critique of implicate modal
اسحاق نیا(بی تا)، محمد رضا، منطقیات، نشر مرتضی، قم.
جبر، فرید(1375)، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، انتشارات مکتبة لبنان ناشرون، بیروت لبنان.
حلی، حسن بن یوسف(1363)، الجوهر النضید، انتشارات بیدار، قم.
حلی، حسن بن یوسف(1387)، الأسرار الخفیة فی العلوم العقلیة، بوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، قم.
حلی، حسن بن یوسف(1414)، القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، قم.
خوانساری، محمد(1376)، ‌فرهنگ اصطلاحات منطقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى‌، تهران.
سبزواری، ملا هادی(1369) ، شرح المنظومة ، تعلیق علامه حسن زاده ، نشر ناب، تهران.
سهروردی، یحیی بن حبش(1385)، المشارع و المطارحات، انتشارات حق یاوران، تهران.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم(1362)، اللمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة (منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة)، انتشارات آگاه، تهران.
عطار، حسن بن محمد(1380)، شرح الخبیصی (‌حاشیة العطار علی شرح الخبیصی)، انتشارات دار إحیاء الکتب العربیة، بی جا.
علیش، محمد(2008) ، حاشیة الشیخ محمد علیش علی شرح الشیخ الإسلام زکریا الأنصاری علی إیساغوجی انتشارات المکتبة الأزهریة للتراث، قاهره.
قطب‌‌الدین رازی، محمد بن محمد(بی تا)، شرح المطالع فی المنطق، انتشارات کتبی نجفی، قم.
قطب‌‌الدین‌ شیرازی‌، محمود بن‌ مسعود(1369)، درة التاج، انتشارات حکمت، تهران.
قطب‌‌الدین‌ شیرازی‌، محمود بن‌ مسعود(1369)، درة التاج، انتشارات حکمت، تهران.
کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا، ‌نقد الآراء المنطقیة، انتشارات موسسة النعمان، بیروت لبنان.
کاتبى ‏، نجم الدین على(1384)، الرسالة الشمسیة، تحقیق محسن بیدارفر، بیدار، قم.
گرامی، محمدعلی(بی تا)، مقصود الطالب فی تقریر مطالب المنطق و الحاشیة، انتشاراتاعلمی، تهران.
محمدی، علی(1386)، شرح منطق مظفر، انتشارات امام حسن (ع)، قم.
مظفر، محمدرضا(1366)، المنطق، انتشارات اسماعیلیان، قم.
مقدم، غلامعلی، نقد و بررسی نامگذاری موجهات بسیط در منطق سنتی، مجله منطق پژوهی، سال یازدهم، شماره اول، تابستان 99.
یزدی، عبد الله بن حسین(1412)، الحاشیة علی تهذیب المنطق للتفتازانی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم.