نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه یونان و قرون وسطی

چکیده

نظریه ی معنا مسأله ی اصلی پدیدارشناسی هوسرل نیست، بلکه او بحث از معنا برای پشتیبانی از تلقی اش از منطق محض مطرح می کند. چون میان منطق و زبان پیوند وثیقی برقرار است، پژوهش‌های منطقی با بحث از زبان و معنا آغاز می گردد. هوسرل برای شناسایی ذات بیان، نشاندهندگی و مدلول را از آن طرد می کند و بر تمایز معنی و مدلول استدلال می ورزد. سپس وی این تمایز را در مورد اقسام مختلف بیان (نام خاص، نام عام و جمله) اِعمال می کند. این تمایز محور نظریه ی معنای هوسرل است و مطابق ادعای این مقاله در دوره ی دوم فکری او نیز تداوم می یابد. وی در دوره ی دوم تمایز معنی و مدلول را ذیل تمایز نوئما و ابژه مطرح می کند. در این مقاله، به شرح دیدگاه هوسرل درباره ی معنی و مدلولِ اقسام بیان و نیز ماهیت معنی خواهیم پرداخت. در بخش آخر مقاله، راه‌حل هوسرل برای اجتناب از افلاطونگرایی را مورد بحث قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

distinction between sense and reference in Husserl's phenomenology

نویسنده [English]

  • ali reza attarzadeh

PhD student of Greek and medieval philosophy

چکیده [English]

Theory of meaning isn’t the central problem of Husserl’s phenomenology, but he treats of meaning for supporting his notion of pure logic. Since there is a strong connection between logic and language, Logical investigations begins with the discussion of language and meaning. In order to identifying the essence of expression, Husserl excludes indication and reference from it, and argues for distinction between sense and reference. Then he applies this distinction on different types of expression (proper name, universal name, sentence). This distinction is the center of Husserl’s theory of meaning, and according to this article, it continues in Husserl’s second intellectual period. In the second period, He proposes this distinction under the distinction between noema and object. In this article, we shall concern with Husserl’s view on sense and reference and the nature of sense. In the last section of this article, we shall discuss of Husserl’s solution for avoiding Platonism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of meaning
  • expression
  • sense
  • reference
  • noema
  • Platonism
هوسرل، ادموند(1393). ایده­ی پدیده­شناسی، عبدالکریم رشیدیان، انتشارات علمی و فرهنگی.
..................... (1381). تأملات دکارتی: مقدمه­ای بر پدیده­شناسی استعلایی، عبدالکریم رشیدیان، نشر نی.
Bell, David (1991), Husserl (The Arguments of the Philosophers), Routledge.
Dagfinn Føllesdal (1969). Husserl's notion of noema, in The Journal of Philosophy, Vol. 66, No. 20.
……………………. (1990). Noema and Meaning in Husserl, in philosophy and phenomenological Research, Vol. 50, Supplement, p. 263-271.
Haddock, Guillermo E. Rosado (1991). “On Husserl’s Distinction Between State of Affairs(Sachverhalt) and Situation of Affairs (Sachlage)”, in T.M. Seebohm, D. Føllesdal, and J.N. Mohanty, eds, Phenomenology and the Formal Sciences. Springer.
Husserl, Edmund (1973). Experience and Judgment: Investigations in a Genealogy of Logic. Ed. L. Landgrebe. Trans. J.S. Churchill and K. Ameriks. Evanston, IL: Northwestern University Press.
Husserl, Edmund (1983). Ideas pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, First Book. Trans. F. Kersten. Dordrecht: Kluwer.
Husserl, Edmund (1975). Introduction to the Logical Investigations. Draft of a Preface to the Logical Investigations. Ed. E. Fink. Trans. P.J. Bossert and C.H. Peters. The Hague. Nijhoff.
Husserl, Edmund (2001). Logical Investigations, 2 vol, Trans. J.N. Findlay. Ed. Dermot Moran. Routledge.
Husserl, Edmund (1977). Phenomenological Psychology. Lectures, Summer Semester 1925. Trans. J. Scanlon. The Hague: Nijhoff.
Mohanty, J. N. (1976). Edmund Husserl's Theory of Meaning, Martinus Nijhoff.
Moran, Dermot (2000). Introduction to Phenomenology, Routledge.
Moran, Dermot (2015). Noetic moments, noematic correlates, and the stratified whole that is the Erlebnis, in Commentary on Husserl’s Ideas I, ed. Andrea Staiti.
Peter Simon, Meaning and language (1995). in The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press.
Sokolowski, Robert (1984). “Intentional Analysis and the Noema”, Dialectica 38 (2–3).
Solomon, Robert (1977). “Husserl’s Concept of Noema”, in F. Elliston and O. McCormick, eds, Husserl. Expositions and Appraisals, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
Smith B. and Woodruff Smith D. (1995). “Introduction”, The Cambridge Companion to Husserl, Cambridge University Press.