نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکتری منطق

چکیده

مساله اصلی این مقاله تحلیل اعتبار منطقی است. از نظر فیلد شرط لازم برای اعتبار منطقی بینا‌نظری یک استدلال عبارت از قیود هنجاری بر باور به مقدمات و نتیجه آن استدلال است. با این حال، دیدگاه مرسوم آن است که استدلالهای معتبر لغوی، علی‌رغم اعمال چنین قیودی بر باورها، منطقاً معتبر نیستند و بنابراین نمی‌توان شرط مذکور را برای اعتبار منطقی کافی دانست. بخش زیادی از این مقاله صرف بررسی این دیدگاه مرسوم می‌شود. اعتقاد بر این است که فصل تمایز استدلالهای منطقی از استدلالهای انجام شده در سایر شاخه‌های علمی صوری بودنِ استدلالهای منطقی است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که صوری بودنِ منطق به چه معناست
و نشان می‌دهیم که اعتقاد به عدم اعتبار منطقی استدلالهای لغوی چیزی از سنخ دگم است. دراینصورت می‌توان پذیرش قیود هنجاری بر باور به مقدمات و نتیجه یک استدلال را شرط لازم و کافی برای اعتبار منطقی بینا‌نظری محسوب کرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normative analysis of logical validity

نویسنده [English]

  • Masoud Alvand

Postdoctoral Researcher in Logic

چکیده [English]

The main problem of this article is logical validity analysis. According to Field, the necessary condition for intertheoretic logical validity of an argument is normative restrictions on belief in the premises and conclusion of that argument. However, the traditional view is that lexically valid arguments are not logically valid, despite applying such restrictions on beliefs, and therefore the said condition cannot be considered sufficient for logical validity. A large part of this article is devoted to examining this traditional view. It is believed that the distinctive feature of logical arguments from arguments made in other scientific branches is the formality of logical arguments. In this article, we examine what the formality of logic means and show that the belief in the logical invalidity of lexical arguments can be something of a dogma. we show that the belief in the logical invalidity of such arguments is something of a dogma. In this case, the acceptance of normative restrictions on the belief in the premises and conclusion of an argument can be considered a necessary and sufficient condition for intertheoretical logical validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logical validity
  • normativity of logic
  • logical argument
  • lexical argument
  • logical constant
  • formality of logic
 
[1] Bonnay, D. (2008). Logicality and invariance. The Bulletin of Symbolic Logic, 14(1), 29–68.
[2] Etchemendy, J. (1990). The concept of logical consequence. Cambridge, MA: Harvard University press.
[3] Field, Hartry. (2015). What is validity. In C. R .Caret, O. Hjortland (eds), Foundation of logical consequence. Oxford University Press.
[4] Field, Hartry.(2009a). “Pluralism in Logic.” Review of Symbolic Logic
[5] Frege, Gottlob.(1979). Posthumous Writings. Edited by Hans Hermes, Friederich Kambartel, and Friederich Kaulbach. Chicago: University of Chicago Press.
[6] Gomez-Torrente, Mario. (2021).  The Problem of Logical Constants and the Semantic Tradition: From Invariantist Views to a Pragmatic Account. In The Semantic conception of logic. Edited by Sagi, Gil and Woods, Jack, Cambridge
[7] Lycan, W. (1989). Logical constants and the glory of truth conditional semantics. Notre Dame Journal of Formal Logic, vol 30, No3, 390–400.
[8] MacFalane, J. (20221). Philosophical logic. Routledge
[9] MacFarlane, J. (2017). Is Logic a Normative Discipline? Presented in Conference on normativity of logic , university of Bergen .
[10 Peacocke, C. (1976). What is a logical constant? The Journal of Philosophy, 73(9), 221–240.
[11] Read, Stephen. (1994). Formal and material consequence. Journal of Philosophical Logic, vol 23, No 3, 247–265.
[12] Sher, G. (1991). The bounds of logic: a generalized viewpoint. Cambridge, MA: MIT Press
[13] Sher, Gila. (2016). Epistemic Friction, Oxford university press
[14] Sher, Gila. (2021). Invariance and Logicality in Perspective. In The Semantic conception of logic. Edited by Sagi, Gil and Woods, Jack, Cambridge 
[15] Tarski,Alfred (1983a). “On the Concept of Logical Consequence.” In: Logic, Semantics, Metamatethematics. Ed. by John Corcoran. Indianapolis: Hackett, pp. 409–420.
[6] Zinke, Alexandra. (2021). Reinterpreting logic, In The Semantic conception of logic. Edited by Sagi, Gil and Woods, Jack, Cambridge