نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکتری منطق

چکیده

مساله اصلی این مقاله تحلیل اعتبار منطقی است. از نظر فیلد شرط لازم برای اعتبار منطقی بینا‌نظری یک استدلال عبارت از قیود هنجاری بر باور به مقدمات و نتیجه آن استدلال است. با این حال، دیدگاه مرسوم آن است که استدلالهای معتبر لغوی، علی‌رغم اعمال چنین قیودی بر باورها، منطقاً معتبر نیستند و بنابراین نمی‌توان شرط مذکور را برای اعتبار منطقی کافی دانست. بخش زیادی از این مقاله صرف بررسی این دیدگاه مرسوم می‌شود. اعتقاد بر این است که فصل تمایز استدلالهای منطقی از استدلالهای انجام شده در سایر شاخه‌های علمی صوری بودنِ استدلالهای منطقی است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که صوری بودنِ منطق به چه معناست
و نشان می‌دهیم که اعتقاد به عدم اعتبار منطقی استدلالهای لغوی چیزی از سنخ دگم است. دراینصورت می‌توان پذیرش قیود هنجاری بر باور به مقدمات و نتیجه یک استدلال را شرط لازم و کافی برای اعتبار منطقی بینا‌نظری محسوب کرد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normative analysis of logical validity

نویسنده [English]

  • Masoud Alvand

Postdoctoral Researcher in Logic

چکیده [English]

The main problem of this article is logical validity analysis. According to Field, the necessary condition for intertheoretic logical validity of an argument is normative restrictions on belief in the premises and conclusion of that argument. However, the traditional view is that lexically valid arguments are not logically valid, despite applying such restrictions on beliefs, and therefore the said condition cannot be considered sufficient for logical validity. A large part of this article is devoted to examining this traditional view. It is believed that the distinctive feature of logical arguments from arguments made in other scientific branches is the formality of logical arguments. In this article, we examine what the formality of logic means and show that the belief in the logical invalidity of lexical arguments can be something of a dogma. we show that the belief in the logical invalidity of such arguments is something of a dogma. In this case, the acceptance of normative restrictions on the belief in the premises and conclusion of an argument can be considered a necessary and sufficient condition for intertheoretical logical validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • logical validity
  • normativity of logic
  • logical argument
  • lexical argument
  • logical constant
  • formality of logic