نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید مطهری گروه فلسفه

چکیده

چکیده
جایگاه برهان در منطق بر اساس ابتناء آن بر علیت

چکیده
تعریف برهان یعنی "قیاس مؤتلف یقینی" بیانگر این امر مهم است که راز رفعت و عظمت این صناعت در دانش منطق را باید از سویی در رابطه غرض آن با غرض تدوین منطق و از سوی دیگر در راز صدق وصول به غرض صناعت برهان در صورت رعایت قوانین مندرج در آن جستجو کرد. در این نوشتار با روش تحلیلی-استدلالی این نتیجه به دست می‌آید که اولاً دانش "منطق" با غرض تجمیع قواعد عاصم ذهن از خطا در تفکر تدوین شد و صناعت "برهان" با غرض تجمیع قواعد روش کسب علم ممتنع الخطأ در این دانش جای گرفت، و ثانیاً از آنجا که کسب "یقین" در گرو دو اصل "تفکر بر مدار واقع" و "استعمال عنصر ضرورت در تفکر" است و قانون علیت تنها قانون تأمین کننده این دو اصل است، بلندمرتبگی "برهان" به ابتناء آن بر قانون "علیت" باز می‌گردد.
کلید واژه: منطق، برهان، علیت، تفکر، یقین
کلید واژه: منطق، برهان، علیت، تفکر، یقین

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of argument in logic is based on its emphasis on causality

نویسنده [English]

  • ali asghar jafari valani

دانشگاه شهید مطهری گروه فلسفه

چکیده [English]

The definition of proof means "definitely coherent analogy" indicates that it is important that the secret of the rise and greatness of this art in the science of logic must be understood on the one hand in relation to its purpose with the purpose of developing logic and on the other hand in the secret of truth for the purpose of the art of proof in case of compliance The rules contained in it searched. In this article, with the analytical-argumentative method, the conclusion is reached that firstly, the science of "logic" was compiled with the purpose of summarizing the rules of avoiding errors in thinking, and the art of "argument" was included in this knowledge with the purpose of summarizing the rules of the method of acquiring error-free knowledge. and secondly, since the acquisition of "certainty" depends on the two principles of "thinking on the basis of reality" and "using the element of necessity in thinking" and the law of causality is the only law that provides these two principles, the importance of "proof" depends on the law "Causality" returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلید واژه: منطق
  • برهان
  • علیت
  • تفکر
  • یقین