نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.30465/lsj.2024.44839.1430

چکیده

یکی از پرسش‌های مهم در باب توصیفات معین، تفاوت میان کاربردهای دلالتی و وصفی از این توصیفات است. دانلان به نظریه‌های راسل و استراوسون درباره توصیفات معین به این دلیل که هر دوی آن‌ها موفق نمی‌شوند کاربرد دلالتی را توضیح دهند، ایراد می‌گیرد اما هیچ‌جا به ما مجموعه‌ای از شرایط لازم و کافی را برای تشخیص هیچ کاربردی نمی‌دهد. کریپکی نیز معتقد است تفاوت کاربردهای دلالتی و وصفی، در واقع تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی است. دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی در کاربرد وصفی با هم منطبق‌اند، اما در کاربرد دلالتی، ممکن است با هم متفاوت باشند. براساس نظریه افعال گفتاری، روایت کریپکی نمی‌تواند کاملاً درست باشد، با این حال، تفاوت میان دلالت گفتار گوینده و دلالت معناشناختی شبیه تفاوتی است که میان مراد گوینده و معنای جمله وجود دارد، هرچند کریپکی روش عجیبی را برای بیان آن اتخاذ می‌کند، زیرا دلالت، برخلاف معنا، یک فعل گفتاری است. اما راه‌حل سرل برمبنای نظریه افعال غیرمستقیم گفتاری اوست؛ یعنی گوینده چیزی می‌گوید، منظورش آن چیزی است که می‌گوید اما چیز دیگری را هم منظور دارد. در روایت سرل، فعل مضمون در سخنِ اولیه گوینده که به معنای حقیقی در اظهار او بیان نمی‌شود، به صورت غیرمستقیم از طریق انجام فعل مضمون در سخنِ ثانویه او که به معنای واقعی بیان می‌شود، انجام می‌گیرد. از نظر سرل، همه کاربردهای دلالتیِ دانلان فقط کاربردهایی‌اند که در آنجا گوینده توصیف معینی را به کار می‌برد که رویه ثانویه‌ای را که دلالت ذیل آن انجام می‌شود، بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Referential and Attributive Uses Based on Indirect Speech Acts

نویسنده [English]

  • Gholamreza Hosseinpour

Assistant Professor of Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

One of the important questions about definite descriptions is the difference between referential and attributive uses of these descriptions. Donnellan objects Russell and Strawson's theories of definite descriptions because they both fail to explain referential use, but nowhere do they give us a set of necessary and sufficient conditions for distinguishing any use. Kripke also believes that the difference between referential and attributive uses is in fact the difference between the speaker's reference and the semantic reference. The speaker's reference and the semantic reference coincide in attributive use, but in referential use, they may be different. According to the theory of speech acts, Kripke's account may not be quite correct, however, the difference between speaker's reference and semantic reference is similar to the difference between the speaker's meaning and the meaning of the sentence, although Kripke adopts a strange way of expressing it, because reference, contrary to meaning, is a speech act. But Searle's solution is based on his theory of indirect speech acts; That is, the speaker says something, he means what he says, but he also means something else. In Searle's account, the speaker's primary illocutionary act which is not literally expressed in his utterances, is done indirectly by performing his secondary illocutionary act which is expressed literally. According to Searle, all Donnellan's referential uses are mere uses where the speaker uses a definite description that expresses the secondary aspect under which the reference is made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Donnellan
  • Kripke
  • Searle
  • referential use
  • attributive use
  • indirect speech acts