نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس/ دانشگاه حکیم سبزواری

2 استاد دانشگاه

3 هیئت علمی دانشگاه

4 عضو هیئت علمی موسسه حکمت و فلسفه

چکیده

ساختار علم ارسطو استنتاجی است و به مقدماتی نیاز دارد که از طریق استنتاج به دست نیامده باشند. بنابراین، شناخت ‏مقدمات علم مرحله مهمی در پژوهش‌های علمی به‌حساب می‌آید. ارسطو در تحلیل‌ها و توپیکا دو روش استقراء و ‏جدل را برای این مرحله پیشنهاد می‌کند. شارحان ارسطو دراین‌باره اختلاف‌نظر دارند. به عنوان نمونه، بولتن استقراء و ‏اروین جدل را ترجیح می دهد. مطابق تفسیر بولتن ارسطو فیلسوفی تجربه‌گرا است که از داده‌های جزئی محسوس ‏آغاز می‌کند و به کمک استقراء به شناخت اصول کلی علم می‌رسد. اروین معتقد است پژوهش‌های ارسطو، به‌مثابۀ ‏فیلسوفی عقل‌گرا، از دسته خاصی از مشهورات آغاز می‌شود و اصول علم از طریق نوع خاصی جدل شناخته می‌شود. ‏در این مقاله تفاوت‌های دو تفسیر بولتن و اروین، ناظر بر موضوع روش شناخت اصول علم، را نشان می‌دهیم. سپس ‏برخی از مهم‌ترین اشکالات تفسیر ایشان را بررسی می‌کنیم و در پایان پیشنهادهایی برای رسیدن به تفسیر مطلوب ارائه ‏می‌دهیم.‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison (between) and Critique (to) Interpretations of Terence Irwin and ‎Robert Bolton about Aristotle’s Method in Science.‎

نویسندگان [English]

  • mohammad amin baradaran nikou 1
  • gholamreza zakiany 2
  • malek hoseini 3
  • hasan miandari 4

1 teacher/ hakim sabzevari university

2 University faculty

3 faculty member

4 faculty member

چکیده [English]

The structure of Aristotle’s Science is deductive. It needs the premises that cannot be ‎deduced. Therefore, knowledge of the premises of science is an important stage in ‎scientific research. Aristotle, in Analytics and Topics, suggests induction and ‎dialectic for this stage. Aristotle's commentators disagree about this. For example, ‎Bolton prefers induction and Irwin prefers dialectic. Aristotle, according to Bolton’s ‎interpretation, is an empiricist; he starts his researches from particular sense data ‎and then discovers the general ‎principles of science by induction. Irwin believes that ‎scientific researches of Aristotle, as a rationalist philosopher, begins from special ‎kind of reputable opinions (ενδοξα) and then the principles of science are known by ‎a specific dialectic. This paper shows the differences between two interpretation of ‎Bolton and Irwin; observing the issue of the methodology for recognizing the ‎principles of science. Then, we investigate some important difficulties of their ‎interpretations and, finally, suggest some ideas for a better interpretation.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle’s Science
  • Aristotle’s Principles of science
  • Aristotles’ Methodology
  • ‎Aristotle’s Induction
  • Aristotle’s Dialectic.‎
ارسطو (1379)، دربارۀ آسمان، ترجمۀ اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
ارسطو (1389 الف)، فیزیک، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
ارسطو (1389 ب)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
ارسطو (1389 ج)، متافیزیک، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
ارسطو (1390)، ارغنون، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: نگاه.
برادران نیکو، محمدامین و غلامرضا ذکیانی (1394)، «نقد و بررسی ارغنون ارسطو از منظر رابین اسمیت»، منطق پژوهی، س 6، ش 1.
ذوالحسنی، فرزانه و محمد سعیدی‌مهر (1390)، «مشهورات در اندیشۀ ابن‌سینا»، حکمت سینوی، دورۀ 15، ش 46.
ذکیانی، غلامرضا و محمدامین برادران نیکو (1397)، «انواع مبانی علم نزد ارسطو؛ پاسخ به دشورایی‌‌هایی در تحلیل ثانی، دفتر نخست 2 و 10»، منطق پژوهی (درحال چاپ).
 
Aristotle (1991), The Complete Works of Aristotle, by Jonathan Barnes, New Jersey: Princeton University Press.
Bolton, R. (1987), “Definition and scientific method in Aristotle’s Posterior Analytics and Generation of Animals”, in: Philosophical Issues in Aristotle's Biology, by A. Gotthelf and J. Lennox, Cambridge: Cambridge University Press.
Bolton, R. (1995), “Aristotle’s Method in natural science: Physics 1”, in: A Collection of Essays, Clarendon: Oxford.
Bolton, R. (2003), “Aristotle: Epistemology and Methodology”, in: The Blackwell Guide to Ancient Philosophy, London: Blackwell Publishing Ltd.
Hintikka, Jakko (1980), “Aristotelian Induction”, in: Analysis of Aristotle, Boston: Kluwer Academic Publishers.
Irwin, T. H. (1977), “Aristotle's Discovery of Metaphysics”, The Review of Metaphysics, vol. 31.
Irwin, T. H. (1987), “Ways to First Principles: Aristotle’s Methods of Discovery”, Philosophical Topics, vol. 15, no. 2.
Irwin, T. H. (1988), Aristotle's First Principles, Oxford: Clarendon Press.
Owen, G (1963), “Tithenai ta Phainomena”, in: Articles on Aristotle, by J. Barnes, M. Schofield and R. Sorabji, London: Duckworth.
Smith, R. (2002), “None of the Arts that Gives Proofs about Some Nature Is Interrogative: Questions and Aristotle’s Concept of Science”, Department of Philosophy, Texas A&M University.
Smith, R. (2009), “Aristotle’s Account of Demonstrative Knowledge (Episteme)”, in: A Companion to Aristotle, by G. Anagnostopoulos, London: Blackwell.