دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-165 
4. «هر تناقضی محال است» به چه معناست؟

صفحه 83-91

رحمان شریف‌زاده؛ سید‌محمد‌علی حجتی